DECLARACIÓ D'OBRA NOVA ANTIGA

firmant documents
firmant documents

Declaració d’obra nova antiga

El Registre de la Propietat contempla la inscripció de la declaració d’obra nova antiga. Aquests casos es donen quan una edificació estava inscrita de manera errònia o l’edificació no s’havia declarat amb anterioritat.

Pot haver-hi dos tipus de situacions en què es manifesti la necessitat de Declaració d’Obra Nova Antiga:

  •  Obres executades amb anterioritat a la normativa urbanística vigent, o planejament municipal actual.
  • Obres o edificacions fora d’ordenació: edificacions construïdes de manera legal o amb llicència urbanística, però no s’ajusten a la normativa actual.

Perquè el Registre de la Propietat pugui inscriure una obra nova antiga, és necessari acreditar que la infracció urbanística ha prescrit. Habitualment s’aporta un certificat d’antiguitat visat i signat per un tècnic competent com pot ser un Arquitecte Tècnic. Tanmateix i d’obligat compliment segons La Llei Hipotecària i el TR de la Llei del Cadastre Immobiliari, després de la seva reforma per la Llei 13/2015, de 24 de juny, estableixen un sistema de coordinació entre el Cadastre Immobiliari i el Registre de la Propietat, perquè aquest incorpori la descripció gràfica georreferenciada de les finques registrals, utilitzant com a base la cartografia cadastral.